รับตรง นักเรียนผู้พิการ ม.ขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ 2557

 
ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกระจายโอกาสทางการศึกษา และการสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาส าหรับคนพิการให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงประกาศหลักเกณฑ์ และรายละเอียดในการรับบุคคลดังกล่าวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557