รายชื่อตัดสิทธ์คัดเลือก กสพท 2557

 
ตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ฉบับที่ 1 เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปี การศึกษา 2557 ผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) ข้อ 2.6, ข้อ 10.1.1 และ 10.1.2 กสพท จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย / สถาบันของรัฐ ตามโควตาพื ้นที่ / โครงการพิเศษในปี การศึกษา 2557 เพื่อยืนยัน ก่อนตัดรายชื่อดังกล่าวออกจากบัญชีผู้สมัครสอบระบบรับตรงฯ ของ กสพท
 
 กสพท จะไม่นำคะแนนของผู้ท่ีมีรายชื่อตามประกาศนี้ มาประมวลผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปี การศึกษา 2557 ผ่านระบบรับตรง