ประกาศผล รับตรง ระบบมหิดลรับตรง ปีการศึกษา 2557


คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
คณะเภสัชศาสตร์
 
คณะวิทยาศาสตร์
 
คณะเทคนิคการแพทย์
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
คณะกายภาพบำบัด
 
คณะพยาบาลศาสตร์
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
คณะศิลปศาสตร์
 
วิทยาลัยศาสนศึกษา
 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ