ระเบียบการ รับตรง(แบบปกติ) จุฬาลงกรณ์ฯ ปี 2557ปฏิทินการรับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557  เปิดรับสมัคร 22-28 มีนาคม 2557 (คลิกnew2 (5 มี.ค.57)
=====================================
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)ปีการศึกษา 2557 ดังนี้
1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557 คณะรัฐศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 อันดับ
------------------------------------------------------------
2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)ปีการศึกษา 2557 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯnew2 (5 มี.ค. 57)
-----------------------------------------------------------
3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ)ปีการศึกษา 2557 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯnew2 (5 มี.ค.57)
-------------------------------------------------------------
4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ)ปีการศึกษา 2557 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯnew2 (5 มี.ค. 57)
--------------------------------------------------------
5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯnew2 (5 มี.ค.57)
------------------------------------------------------------
6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯnew2 (5 มี.ค.57)

สำหรับผู้ที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ในโครงการ/คณะ/สาขาวิชา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 แล้ว
ไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557 นี้ ได้อีก