รับตรง ภาคพิเศษ วิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2557


โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนักศึกษา ในหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ
เปิดรับสมัคร 17 มีนาคม ถึง 16 พฤษภาคม 2557
รายละเอียดทั้งหมด  http://dsil.flas.kps.ku.ac.th/quota2014/home.php