รับตรง(รอบ2) พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชุมพร 2557


รับตรง(รอบ2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 มีนาคม 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์
-สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
-สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
-สาขาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตร
-วิศวกรรมพลังงาน
คณะวิทยาศาสตร์
-สาขาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
-สาขาพืชสวน
-สาขาสัตวศาสตร์
-สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะบริหารธุรกิจ
-สาขาบริหารธุรกิจ

เว็บไซต์สถาบัน
http://161.246.199.11/www/
รายละเอียด
http://161.246.199.11/www/images/pkweb2011/regisnews/direc57r2.pdf
ใบสมัคร
http://161.246.199.11/www/images/pkweb2011/regisnews/applidirec57r2.pdf
บัตรประจำตัวสอบ
http://161.246.199.11/www/images/pkweb2011/regisnews/carddirec57r2.pdf
สมัครทางอินเทอร์เน็ต
http://161.246.67.22/sj/
โทร.๐-๗๗๕๐-๖๔๓๔