เปิดรับสมัคร รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก 10-31 มีนาคม 2557


รับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขระบบสอบตรง
เปิดรับสมัคร 10-31 มีนาคม 2557
คุณสมบัติด้านการศึกษา
1..เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้ศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ และครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งการศึกษาในโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน3 (ไม่รับเทียบเท่า ปวช. ปวท. และ ปวส.)
.1)หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในหมวดวิชาเลือกเสรีให้รวมวิชา ดังนี้
.


วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
โครงสร้าง 2
โครงสร้าง 3
โครงสร้าง 1
25
21
15
12
.หน่วยการเรียน หรือ
หน่วยการเรียน
หน่วยการเรียน
หน่วยการเรียน
.
download ใบรับรองหน่วยการเรียนฯ และผลการเรียน :: โรงเรียนรัฐบาล :: โรงเรียนเอกชน ::
.2)หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
.

วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
22
12
9
.หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
.3)หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนตามวงเล็บ 1 หรือวงเล็บ 2 สำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการ เทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน
.
download ใบรับรองหน่วยการเรียนฯ และผลการเรียน :: ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ::
องค์ประกอบและสัดส่วนน้ำหนักคะแนนในการประมวลผลการคัดเลือก ดังนี้
องค์ประกอบ
น้ำหนักร้อยละ
1.
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 รายวิชา ได้แก่
80
.
ภาษาไทย (รหัสวิชา 01)     [ท คะแนนเต็ม 100]
10
.
.
สังคมศึกษา (รหัสวิชา 02)   [ส คะแนนเต็ม 100]
10
.
.
ภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 03) [อ คะแนนเต็ม 100]
20
.
.
คณิตศาสตร์ (รหัสวิชา 04)   [ค คะแนนเต็ม 100]
20
.
.
วิทยาศาสตร์ (รหัสวิชา 05)  [ว คะแนนเต็ม 100]
40
 
2.
คะแนนการสัมภาษณ์ ได้แก่
20
.
สัมภาษณ์   [ภ คะแนนเต็ม 10]
(ทัศนคติต่อวิชาชีพ บุคลิกภาพ การสื่อสาร ปฏิภาณไหวพริบและตัดสินใจ ภาวะสุขภาพ)
75
.
.
แฟ้มสะสมงาน   [ฟ คะแนนเต็ม 10]
(มีผลงานด้านทักษะทางวิชาการ หรือด้านคุณธรรมจริยธรรม หรือด้านความสามารถพิเศษ)
25
.
.
คะแนนรวม [คะแนนเต็ม 2,000 คะแนน] = ภx75 + ฟx25 x 20
..
1010
.
หมายเหตุ - ผู้ทีผ่านการสัมภาษณ์จะต้องมีคะแนนการสัมภาษณ์รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
- ผู้ไม่ผ่านการสัมภาษณ์จะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://admission.pi.in.th/admission/index.php/info