รับตรง สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัคร 10-27 มีนาคม 2557


โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชาเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยนานาชาติ (จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
รับสมัครวันที่ 10 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2557