สามารถ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ O-NET 56 ได้แล้ว


น้องๆ สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบรายบุคล O-NET 2556  ได้แล้วจ้า
รีบเข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อย ถ้ามีอะไรผิดพลาดจะได้แก้ไขได้