สกอ.เปิดโอกาส นศ.ไทย ชิงทุนแลกเปลี่ยนอาเซียน


สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครโครงการนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทย ได้ไปแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทักษะต่างๆ จากประเทศในอาเซียน...
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครโครงการนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทย ได้ไปและเปลี่ยนการเรียนรู้ทักษะต่างๆ จากประเทศในอาเซียน โดยให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ส่งรายชื่อนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ไม่เกิน 5 คน

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้ไปเรียนตามหลักสูตรที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดสอน หรือฝึกงานตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามหลักสูตรประเทศนั้นๆ
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
- มีสัญชาติไทย และเป็นนักศึกษาสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของไทย
- ศึกษาชั้นปีที่ 2
- ผลการเรียนขั้นต่ำ 2.7
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี โดยต้องยื่นผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษด้วย
- หากใช้ภาษาอื่นๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สาขาที่จะไปแลกเปลี่ยนต้องเกี่ยวข้องกับวิชาที่กำลังศึกษาอยู่
ทั้งนี้ จะต้องส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปยังสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยหมดเขตการส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2557 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่