เปลี่ยนแปลงกำหนดการ รับตรง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 57

 
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยมีประกาศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง โควตา และโควตาพิเศษ ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 – 10 มกราคม 2557 นั้น ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีประกาศเลื่อนสอบ GAT, PAT ครั้งที่ 1/2557 จกวันที่ 8-10 ธันวาคม 2556 ไปเป็นวันที่ 8-11 มีนาคม 2557 วิทยาลัยพยาบาลฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง โควตา และโควตาพิเศษ ดังนี้
1. การรับสมัคร ONLINE โดยการเข้าเว็บไซต์ http://www.trcn.ac.th หรือ http://job.trcn.ac.th เป็นระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 – วันที่ 28 มีนาคม 2557 และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครไปที่ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยทางไปรษณีย์ โดยวิธีลงทะเบียน วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายระบุประเภทและเลขที่สมัคร ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 – วันที่ 1 เมษายน 2557 วิทยาลัยพยาบาลฯ จะถือวันที่ไปรษณีย์ ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นวันส่งใบสมัคร (หากพ้นกำหนดดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์)
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทดสอบบุคลิกภาพและตรวจร่างกายเป็น วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
3. สอบสัมภาษณ์ ทดสอบบุคลิกภาพและตรวจร่างกาย วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2557 โดยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องลงทะเบียนพร้อมนำผลการตรวจร่างกายมาส่งวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์ http://www.trcn.ac.th วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
5. รายงานผลและทำสัญญาเข้าศึกษา พร้อมเอกสารตามเกณฑ์ที่กำหนด (หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา) วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
ทั้งนี้กำหนดการอื่นคงเดิม
อนึ่งสำหรับผู้ที่สมัครสอบทาง ONLINE แล้ว ให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบใบสมัครให้วิทยาลัยพยาบาลฯ ตามเวลาที่กำหนด