รับตรง วารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 57

 
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน โครงการหลักสูตรวารสารศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์  จำนวน 80 คน  
 
เปิดรับสมัคร  4 พฤศจิกายน 2556 ถึง 10 มกราคม 2557