รับตรง โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 57


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนรวม 139 คน กำหนดการรับสมัครระหว่าง 6 - 27 มกราคม พ.ศ. 2557 ทางเว็บไซต์นี้ ดาวน์โหลดประกาศ ดาวน์โหลดประกาศแก้ไข
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ GAT/PAT คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้มีการแก้ไขประการการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ให้ตัดการใช้คะแนนสอบ GAT, PAT1, และ PAT3 ออกจากการพิจารณา และให้มีการเพิ่มการสอบข้อเขียนในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดประกาศแก้ไข
รายละเอียดการสอบคัดเลือกโควตาโอลิมปิก: สำหรับการสอบในวันที่ 4 ก.พ. 2557 นี้ จะแบ่งเป็นสองช่วง ดังนี้ (1) ช่วงเช้าสอบข้อเขียน (วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี เริ่มสอบเวลาไม่เกิน 9:00 น. และจะใช้เวลารวมประมาณ 1-1.5 ชม. ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ) (2) ช่วงบ่ายสอบสัมภาษณ์ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเวลา 17:00 น. ในการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้สมัครเตรียมแฟ้มประวัติผลงานด้านวิชาการและความสามารถพิเศษ (portfolio) มาใช้ประกอบการสัมภาษณ์ด้วย