ขยายเวลาการรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีโครงการเพชรในตม มศว 57


ขยายเวลาการรับสมัครเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี โครงการเพชรในตม ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 24 มกราคม 2557 เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการรับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขยายเวลาการรับสมัครฯ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 สมัครด้วยตนเองที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในจังหวัด