รับตรง โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

        
ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับสมัครผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรสาขาวิชาและจำนวนนักศึกษาที่จะรับ 
ลำดับ
หลักสูตร
สาขาวิชา
จำนวนรับ
1
นิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตร์
5
2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการการท่องเที่ยว
5
3
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
5
4
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2
5
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
2
6
บัญชีบัณฑิต
การบัญชี
2
7
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
เศรษฐศาสตร์    
2
8
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3
9
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
3
10
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
11
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์)
12
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีการอาหาร    
2
13
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ     
2
14
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2
15
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาการคอมพิวเตอร์
2
16
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
2
17
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2
18
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
2
19
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง         
2
20
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีความงาม
2
21
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2
22
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อนามัยสิ่งแวดล้อม
2
23
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (เฉพาะผู้มีความสามารถด้านกีฬา)
15
 
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          2.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
         2.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
          2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การเล่นดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
          2.5 มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียรและมีวินัย
         2.6 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
         2.7 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) หรือในกรณีสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
4.คุณสมบัติเฉพาะด้านความสามารถ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
         ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          4.1 เป็นผู้มีความสามารถด้านดนตรีสากล
                   - มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรี เช่น เครื่องเป่าทรัมเปท เทเนอร์แซกโซโฟน อัลโดแซกโซโฟน ทรอมโบน คีย์บอร์ด กีตาร์ เบส กลองชุด ขับร้อง เป็นต้น
                   - สามารถอ่านโน้ตสากลได้เป็นอย่างดี
                   - กรณีขับร้อง ต้องผ่านการประกวด และได้รับรางวัล อันดับที่ 1 –3 ในระดับภาค เป็นต้น
                   - มีประสบการณ์ในการแสดงโดยเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแสดงกิจกรรมต่างๆ หรือการแข่งขัน
          4.2 เป็นผู้มีความสามารถด้านดนตรีไทย –พื้นบ้านล้านนา
                   - มีความสามารถในการแสดงดนตรีไทย (หากเป็นวงปีพาทย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) หรือ ดนตรีพื้นบ้านล้านนา ได้แก่ สะล้อ ซึง ขลุ่ย ปี จ๊อย ซอ
                        - มีความสามารถในการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา ฟ้อนดาบ ฟ้อนเชิง กลองสะบัดชัย กลองปู่จา  เป็นต้น
                   - มีใจรักด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
                   - มีประสบการณ์ในการแสดงโดยเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแสดงกิจกรรมต่างๆ หรือการแข่งขัน
          4.3 ด้านนาฏศิลป์
                   - มีความสามารถในการแสดงพื้นบ้านล้านนา (ฟ้อน) และนาฏศิลป์ไทย
                   - มีประสบการณ์ในการแสดงโดยเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแสดงกิจกรรมต่างๆ หรือการแข่งขัน
          4.4 ด้านดนตรีพื้นบ้านอีสาน
                   - มีความสามารถด้านดนตรีพื้นบ้านอีสาน พิณ แคน โปงลาง
                   - มีความสามารถทางด้านวรรณกรรม มุขปาฐะอีสาน ร้องเพลง
                   - มีประสบการณ์ในการแสดงหรือการแข่งขัน
          4.5 ด้านกีฬา
                   - มีคุณสมบัติ คือ มีประวัติ ผลงาน และความสามารถด้านกีฬา ในระดับใดระดับหนึ่งย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ดังต่อไปนี้
                             1) เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย
                             2) เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย
                             3) เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
                             4) เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้อันดับที่ 1–3 ในการแข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา หรือโรงเรียนกีฬาเป็นผู้จัดการแข่งขัน
                             5) เป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัด
5. องค์ประกอบและค่าน้ำหนักที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก
          5.1 มหาวิทยาลัยจะนำคะแนนผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 GPAX และ GPA กลุ่มสาระวิชาตามที่กำหนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา 5 ภาคการศึกษา เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาโดยใช้ค่าน้ำหนัก 20%
          5.2 มหาวิทยาลัยใช้ผลคะแนนการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาโดยใช้ค่าน้ำหนัก 30%
          5.3 มหาวิทยาลัยใช้ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทางด้าน ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาโดยใช้ค่าน้ำหนัก 50%
6. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
          6.1 กำหนดการรับสมัคร
                   สมัครทางออนไลน์โดย คลิกที่นี่  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 มกราคม ถึง วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557
          6.2 หลักฐานประกอบการสมัคร
                   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา สามารถเลือกสมัครได้ 2 อันดับ โดยผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย และใช้หลักฐานประกอบการสมัครดังนี้
                   6.2.1 รูปถ่ายชุดนักเรียน/ชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์
                   6.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                   6.2.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่น)
                   6.2.4 กรณีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4 ถึง ม.6 เทอม 1) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยรวมและผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
                   6.2.5 กรณีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับจบหลักสูตร
                   6.2.6 สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ได้รับจากธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์
                   6.2.7 หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีความสามารถทางด้าน ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา (ประกาศนียบัตร/หนังสือรับรองจากผู้มีอำนาจ/ถ้วยเกียรติยศ/เหรียญรางวัล/รูปถ่าย)
          6.3 ขั้นตอนการสมัคร
                   6.3.1 ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครและกรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องสมบูรณ์ แล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)
                   6.3.2 พิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่ายลงในใบสมัคร ลงลายมือชื่อผู้สมัครและนำใบแจ้งยอดการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ไปชำระเงินที่ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 มกราคม ถึง วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 ดังรายชื่อต่อไปนี้
                             1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
                             2. ธนาคารกรุงไทย
                             3. ที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post
                   6.3.3 เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารหรือเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง)
                   6.3.4 ผู้สมัครจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปยัง ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                             1) ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบ) ที่ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อ
                             2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                             3) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่น)
                             4) กรณีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4 ถึง ม.6 เทอม 1) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยรวมและผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
                             5) กรณีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับจบหลักสูตร
                             6) สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ได้รับจากธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์
                             7) หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีความสามารถทางด้าน ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา (ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองจากผู้มีอำนาจ)
                  6.3.5 จัดส่งเอกสารตามข้อ 6.3.4 โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 มกราคม ถึง วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) ทั้งนี้ให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบปิดหน้าซองจดหมายเพื่อใช้ในการนำส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและจัดเรียงลำดับเอกสารตามใบปะหน้าซองจดหมายและลงลายมือชื่อในใบปิดหน้าซองจดหมายด้วย
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
          วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557  ทางเว็บไซต์ www.admission.mfu.ac.th
8. กำหนดการสอบคัดเลือก 
          สอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ และสอบความถนัดทางด้าน ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 ณ อาคารเรียนรวม C1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
                   เวลา  07.30 -08.30 น.                  ลงทะเบียน (ให้เตรียมดินสอดำ 2B และปากกามาด้วย)
                   เวลา  08.30 - 10.00 น.                 สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ
                   เวลา  10.30 น. เป็นต้นไป              สอบความถนัดทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
          วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557ทางเว็บไซต์ www.admission.mfu.ac.th
10. การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์
          ผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา จำนวน 6,000 บาท (หกพันบาท) โดย
          10.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกสั่งพิมพ์ใบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาทาง ทาง www.admission.mfu.ac.thและนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาไปชำระเงินที่ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 เมษายน ถึง วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 ดังรายชื่อต่อไปนี้
                             1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
                             2. ธนาคารกรุงไทย
                             3. ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา (Pay@Post)
          10.2 เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาให้ถูกต้อง)
          10.3 ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาส่งใบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาไปยัง ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 เมษายน ถึง วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) 
          ทั้งนี้ให้ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาสั่งพิมพ์ใบปิดหน้าซองจดหมายเพื่อใช้ในการนำส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา โดยผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อในใบปิดหน้าซองจดหมายด้วย
          10.4 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 ทางเว็บไซต์ www.admission.mfu.ac.th
11. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ที่
สาขาวิชา
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา
1
นิติศาสตร์
20,000 บาท
2
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
21,600 บาท
3
การบัญชี
22,000 บาท
4
บริหารธุรกิจ
5
การจัดการการท่องเที่ยว
6
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (เน้นการบริหารการโรงแรม)
7
เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
เคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์)
22,500 บาท

8
เทคโนโลยีสารสนเทศ
9
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
10
วิทยาการคอมพิวเตอร์
11
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
12
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
13
วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
14
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
15
เทคโนโลยีการอาหาร
22,500 บาท

16
เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
17
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
18
อนามัยสิ่งแวดล้อม
19
เศรษฐศาสตร์
25,000  บาท
20
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
21
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
28,000 บาท
22
เทคโนโลยีความงาม
 
หมายเหตุ
          ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม
          1. ค่าธรรมเนียมการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด อัตราค่าธรรมเนียม 3,600 บาท และค่าหอพัก ในระหว่างที่นักศึกษาเข้าเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด จำนวน 1,400 บาท รวมจำนวน 5,000 บาท
          2. ค่าธรรมเนียมการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน (เฉพาะสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ) อัตราหน่วยกิตละ 600 บาท
          3. ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ต่อคน
          4. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000 บาท (คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)
          5. ค่าบริการสาธารณะ ภาคการศึกษาละ 800 บาท
          6. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn on Campus ประมาณ 2,200 บาท
          7. ค่า Package Freshiesประมาณ 1,000 บาท
          8. ค่าหนังสือ ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน
10. เงื่อนไขอื่นๆ
          10.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและไม่ชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
          10.2 ไม่อนุญาตให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว ขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในภายหลัง และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
          10.3 ผู้ที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬาจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง(Admissions)ประจำปีการศึกษา 2557
          10.4การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬานี้ ไม่เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
          10.5 ผู้ที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และ   กีฬา จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด        
          10.6 ค่าธรรมเนียมการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคนจะต้องชำระเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
          10.7 ผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
          10.8 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ นอกจากนี้ยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย

 
 ประกาศรับสมัครโครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 [ 545.79 KB]