รับตรง กองทัพเรือ เปิดรับนักเรียนจ่าทหารเรือ 57

 
กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  เปิดรับสมัคร 2 มกราคม 2557 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2557
 
 ๑. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร 
 ๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
กำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑.๒ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้อง 
สังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๓๐ เม.ย.๕๗ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิด ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๓ ถึง 
๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๖) 
 ๑.๓ มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้