รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 57


UploadImage

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 32 คน

นักเรียนจากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 18 คน ได้แก่
 (1)     จังหวัดเชียงราย          จำนวน  2 คน
 (2)     จังหวัดเชียงใหม่         จำนวน  1 คน
 (3)     จังหวัดแม่ฮ่องสอน      จำนวน  1 คน
 (4)     จังหวัดลำพูน              จำนวน  1 คน
 (5)     จังหวัดลำปาง             จำนวน  1 คน
 (6)     จังหวัดพะเยา              จำนวน  1 คน
 (7)     จังหวัดแพร่                 จำนวน  1 คน
 (8)     จังหวัดน่าน                 จำนวน  1 คน
 (9)     จังหวัดอุตรดิตถ์           จำนวน  1 คน
 (10)   จังหวัดพิษณุโลก         จำนวน  1 คน
 (11)   จังหวัดสุโขทัย            จำนวน  1 คน
 (12)   จังหวัดตาก                 จำนวน  1 คน
 (13)   จังหวัดนครสวรรค์        จำนวน  1 คน
 (14)   จังหวัดกำแพงเพชร      จำนวน  1 คน
 (15)   จังหวัดเพชรบูรณ์         จำนวน  1 คน
 (16)   จังหวัดพิจิตร               จำนวน  1 คน
 (17)   จังหวัดอุทัยธานี           จำนวน  1 คน
 และ นักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 14 คน

ผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้
- มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
- มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
- มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.00
- มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
- มีผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
- มีผลการทดสอบวิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)            
- ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐในปีการศึกษา 2557
- มีคุณสมบัติเฉพาะตามกำหนดขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อบทท.) และทันตแพทยสภา

 กำหนดการสมัครและสอบคัดเลือก
 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556-วันศุกร์ที่ 31มกราคม 2557(ระบบการรับสมัครจะปิดอัตโนมัติในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 15.00 น.)
 

กิจกรรมวัน เดือน ปี
การรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์www.admission.mfu.ac.thวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556
ถึง   
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557
การชำระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ ธนาคารกรุงไทย/ไปรษณีย์ไทย (Pay@Post)
ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร            
ทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปยัง
ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                   
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100                      
(ใบสมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ 2557)
สอบวิชาสามัญ 7 วิชาวันเสาร์ที่ 4 - วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2557
สอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.)วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557
สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ทำสัญญาการเป็นนักศึกษา พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557

 

องค์ประกอบในการคัดเลือก
 
ขั้นตอนองค์ประกอบค่าน้ำหนักเงื่อนไข
ขั้นตอนที่1- ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
- ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชาของ สทศ. รวม 100%ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 40%
(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ 20%
ภาษาไทย 10%  สังคมศึกษา 10%
*ภาษาอังกฤษ 20%
30%

70%


รวม 100%
*ผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 40 คะแนน จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
 

 
ขั้นตอนที่ 2ผลการตรวจร่างกาย โดยแพทย์อย่างละเอียด
ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผ่าน/ไม่ผ่านผู้สมัครชำระค่าตรวจร่างกาย ด้วยตนเอง ตามอัตราที่โรงพยาบาลกำหนด
ผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์100%
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=7572

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038