รับตรง หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2557 จุฬาฯ เพิ่ม 4 โครงการ


UploadImage

 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
รับจำนวน 150 คน
คุณสมบัติ

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25
มีคะเเนนสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
- TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 560 หรือ
- TOEFL (internet based) ไม่ต่ำกว่า 83 หรือ
- IELTS  ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ
- SAT I (Critical Reading)  ไม่ต่ำกว่า  400 หรือ
- CU TEP ไม่ต่ำกว่า 83
มีคะเเนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์
- CU-AAT(Math Section) ไม่ต่ำกว่า 600 หรือ
- SAT I (Math) ไม่ต่ำกว่า  630
- รายระเอียดเพิ่มตามไฟล์แนบ

รับสมัคร 6-31 มกราคม 2557

------------------------------------------------

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2557
รับจำนวน 30 คน
คุณสมบัติ

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

มีคะเเนนสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
- TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 570 หรือ
- TOEFL (internet based) ไม่ต่ำกว่า 88 หรือ
- IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ
- CU TEP ไม่ต่ำกว่า 91
มีคะเเนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์
- CU-AAT(Math Section) ไม่ต่ำกว่า 950 หรือ
- SAT I (Math) ไม่ต่ำกว่า  950
- รายระเอียดเพิ่มตามไฟล์แนบ

รับสมัคร 6-31 มกราคม 2557
------------------------------------------------

สาขาวิชาเคมีประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2557
รับจำนวน 50 คน
คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
มีคะเเนนสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
- TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
- TOEFL (internet based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
- IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
- SAT I (Critical Reading)  ไม่ต่ำกว่า  400 หรือ
- CU-AAT(Verbal  Section) ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
- CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 80
มีคะเเนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์
- CU-AAT(Math Section) ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ
- SAT I (Math) ไม่ต่ำกว่า  450
มีคะเเนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์
- CU-ATS ไม่ต่ำกว่า 320 หรือ
- CU-ATS (NANO) ไม่ต่ำกว่า 320 หรือ
- SAT I (Chemistry) ไม่ต่ำกว่า 320
- รายระเอียดเพิ่มตามไฟล์แนบ

รับสมัคร 6-31 มกราคม 2557

------------------------------------------------
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 100 คน
คุณสมบัติ

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

มีคะเเนนสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
- TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
- TOEFL (internet based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
- IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
- CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 80
มีคะเเนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์
- CU-AAT(Math Section) ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
- SAT I (Math) ไม่ต่ำกว่า  400 หรือ
- ACT ไม่ต่ำกว่า 18 คะแนน
- รายระเอียดเพิ่มตามไฟล์แนบ

รับสมัคร บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2557ที่มา : http://www.admissions.chula.ac.th/international-program.html