ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการ โควตา 30 จ. และ 6 จ. ม.เกษตร 2557


UploadImage

ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษา
โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2557 


 ที่มา : http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/