รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์ 57


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 6-31 มกราคม 2557  ใน 4 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
2. สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน
3. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้ (คลิก)