เปิดรับสมัครแล้ว โควตาพิเศษ 30 จังหวัด และ โควตา 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันฯ ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2557
แจ้งด่วน++++
เรื่อง การพิมพ์ใบชำระเงินโควตา 6 จังหวัดฯและ โควตาพิเศษ 30 จังหวัด
ถ้าผู้สมัครพิมพ์ใบชำระเงิน แล้วไม่มี Service Code ให้แจ้งธนาคารว่า Service Code คือ KUAD
หรือผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบชำระเงินใหม่ที่มี Service Code ผ่านเว็บได้
----------------


ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษา 
โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 

รายละเอียด 
โควตาพิเศษ 30 จังหวัด 
โควตา 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันฯ 
ประกาศรับสมัครและคัดเลือก

วิธีการสมัครทางออนไลน์

รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง

วันจันทร์ที่ 2 – พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556
วันจันทร์ที่ 2 – พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556
พิมพ์ใบชำระเงินที่
และนำไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

วันจันทร์ที่ 2 – ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556
วันจันทร์ที่ 2 – ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556
การพิมพ์ใบสมัคร
พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในช่องที่กำหนด (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในการสมัคร ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครที่มีข้อมูลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้ว) นำมาใน วันสอบสัมภาษณ์ พร้อมหลักฐานตัวจริง ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

การแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
การแก้ไขข้อมูลผู้สมัครในแต่ละครั้ง ผู้สมัครจะต้องยืนยันการเลือกจังหวัดของโรงเรียน  ชื่อของโรงเรียนผู้สมัคร และข้อมูลการเลือกคณะและสาขาวิชาด้วยทุกครั้งที่จะทำการแก้ไขข้อมูล

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระเงิน
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง e-mail ของผู้สมัคร

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
วันสอบสัมภาษณ์
(ตามคณะที่สอบคัดเลือกได้ โดยสถานที่จะประกาศให้ทราบในภายหลัง)

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557


การรับสมัครและการคัดเลือกโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557