Update รับตรง ภาคปกติ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 57

 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัคร  11 พฤศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม 2556
ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2557
 
 
ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น 
- โครงการรับตรง
- โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 
- โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท 
- โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง 
- โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา 
- โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง 
- โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน.(ค่าย 2) 
- โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.) 
- โครงการรับนักศึกษากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 
- โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 
 
 ทั้งนี้ หากผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการที่สมัครไว้ และจะสมัครในโครงการใหม่ จะสามารถทำผ่านระบบ รับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยดำเนินการ ดังนี้ 
1. ทำการยกเลิกโครงการเดิมที่สมัครไว้ 
2. ดำเนินการสมัครใหม่ในโครงการที่ต้องการ ตามขั้นตอนการรับสมัครที่ก าหนด 
3. จะดำเนินการยกเลิกโครงการที่สมัครไว้ หรือ สมัครโครงการใหม่ ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการ 
รับสมัครของโครงการที่จะขอยกเลิก หรือ โครงการที่ต้องการสมัครใหม่  หากโครงการใดได้มีการปิดรับสมัครไปก่อนแล้ว จะไม่สามารถด าเนินการยกเลิกหรือไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงการสมัคร เช่น โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน