รับตรง การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ธรรมศาสตร์ 57


หลักสูตร การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รับสมัคร 11 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2556
 
คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า หรือ ก าลังศึกษาระดับเกรด 12 (เทียบเท่าชั้น ม.6) ในโรงเรียนนานาชาติ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่่ากว่า 2.50 หรือ 
2. ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับเกรด 12 (เทียบเท่าชั้น ม.6) ในโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่่า
กว่า 2.50 
3. ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ TOEFL ส าหรับ Paper-based ไม่ต่ ากว่า 
500 คะแนน หรือ Computer-based ไม่ต่ ากว่า 173 คะแนน หรือ Internet-based ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน หรือ IELTS 
ไม่ต่ ากว่าระดับ 5.5 (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)