Update ปฎิทินรับตรง สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2557


มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร  จาก 17 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม มาเป็น เปิดรับสมัคร  23 ธันวาคม ถึง 31 มีนาคม 2557นะครับ
ปฏิทินกำหนดการสมัครสอบและวันสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับน้องๆ ม.6 ปวช.ช่าง ปวส.ทุกสาขา ปริญญาตรีทุกสาขา ที่กำลังจะจบการศึกษา และผู้สนใจที่จะมาศึกษาเรียนต่อสถาบันการบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัคร ผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2557 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า โดยรับสมัครออนไลน์ผ่านทางระบบ INTERNET ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th