แพทย์รังสิต งดรับผ่านแอดกลาง / เพิ่มจำนวนรับตรง กสพท 10 คน


เนื่องจากในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยรังสิต จะงดรับนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในระบบ Central Admission ของ สกอ./ทปอ. จึงขอเพิ่มจำนวนการรับในระบบรับตรงผ่าน กสพท อีก 10 คน