รับตรง โครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557

 
รับตรงโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557 เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2556 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557  รับทั้งเด็ก ม.6 และเด็กซิ่ว 

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย สายสามัญ ที่เน้นเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เท่านั้น 
 2. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 3. ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากความเป็นนักศึกษาในสถาบันใดๆ เพราะความผิดทางวินัย 
 4. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา