สทศ เปิดรับสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 57 วันที่ 1-24 พฤศจิกายน นี้

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไปทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบวิชาสามัญ ๗ วิชา จะต้องศึกษาคุณสมบัติ และเงื่อนไข ในการนาผลคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อของคณะ และสถาบัอุดมศึกษาที่ใช้ ระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house)
หรือสถาบันที่ต้องการใช้คะแนนวิชาสามัญ ๗ วิชา ก่อนสมัครสอบ ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th หรือเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยตรง
กำหนดการดำเนินการ
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.niets.or.th/