รับตรง โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ พระนครเหนือ ปี 57

รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2556

การรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ

รับสมัครวันที่ 1 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 
สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์

ดูรายละเอียดและสมัครเข้าศึกษา

สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา หรือ ด้านศิลปวัฒนธรรม

 สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์)

 สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์)