รับตรง แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต 57 รอบที่2


การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 
รอบที่ 2 : รับสมัครวิทยาลัยแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์


เริ่มรับสมัคร : ตั้งแต่ บัดนี้ - 7 พฤษภาคม 2557

รับสมัคร : วันจันทร์ - วันศกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-791-5500-10 หรือ 02-997-2200 ต่อ 5500 - 5510
ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557
ของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต

1. ผู้เข้าสอบต้อง แสดงบัตรประจำตัวประชาชนร่วมกับบัตรเลขที่นั่งสอบ
(ใบสีฟ้า) กรณีไม่มีบัตรแสดงตน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด!!!
2. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
3. ไม่อนุญาตให้เข้าสอบหากมาสายเกิน 30 นาที หลังจากเวลาเริ่มสอบ และห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา 45 นาที หลังจากเริ่มสอบ
4. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์การสอบ เฉพาะดินสอ 2 B ยางลบ และปากกาเท่านั้น เข้าห้องสอบ
5. ในระหว่างการสอบไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นๆ ขึ้นอาคารที่มีการสอบ ยกเว้น กรรมการของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
หมายเหตุ หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย กรรมการคุมสอบ มีสิทธิให้ยุติการสอบทันที
 
เอกสารประกอบการสมัครสอบ รอบที่ 2
  1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา ชุดละ 300 บาท)
  2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1:พ) จำนวน 1 ฉบับ *ถ้ามีใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ไม่ต้องใช้ใบรับรองผลการศึกษา(ใบ ปพ.7)
  4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ยังไม่จบชั้น ม.6)
  5. ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น !

เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้  - 7 พฤษภาคม 2557
รับสมัคร วันจันทร์ - วันศกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
หยุดรับสมัครวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
หลักสูตรที่เปิดรับสมัครสอบ
คณะ/วิทยาลัยรหัสคณะสาขาวิชาสอบข้อเขียนสอบวิชาเฉพาะการกำหนด
คะแนนเฉลี่ย
สะสม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์*1201สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลราชวิถี)ไม่กำหนด
 1203สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลเลิศสิน)ไม่กำหนด
คณะทันตแพทยศาสตร์2301สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ไม่กำหนด
คณะเภสัชศาสตร์0501สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมไม่กำหนด
 0504สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการไม่กำหนด

*วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผู้สมัครสอบ สามารถเลือกได้แค่ 1 รหัสเท่านั้น*
รายละเอียดทั้งหมด   http://www2.rsu.ac.th/news/adminsion-20130828