รับตรง โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 2557

 
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้ ระดับ ปวช.2 ภาค รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.0
 
1 .ภาคปกติ(นักเรียนอยู่ประจำ จบแล้วบรรจุเข้ารับราชการ)
    มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์  เป็นชายโสด
2 ภาคสมทบ (นักเรียนไป-กลับ จบแล้วไม่บรรจุเข้ารับราชการ)
   มีอายุไม่เกิน 22 ปี เป็นสายโสด หญิงโสด
 
เปิดรับสมัคร  12 ธันวาคม 2556 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2557