รับตรง โครงการ พสวท. ม.เกษตรศาสตร์ 2557


โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 
เปิดรับสมัครสอบโครงการ พสวท. ปีการศึกษา 2557
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 17 มกราคม 2557
หน้าเว้บไซต์หลัก  http://www.sci.ku.ac.th:8000/sisc/ipst/