รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 57


ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โครงการรับตรง (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2557 
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะรับ สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

โครงการรับตรง (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2557 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจำนวนรับเข้าศึกษา  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 6 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 290 คน ดังนี้
 ภาคปกติ 5 สาขาวิชา
1.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับจำนวน 60 คน
1.1.2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับจำนวน 50 คน
1.1.3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับจำนวน 60 คน
1.1.4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รับจำนวน 35 คน
1.1.5 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รับจำนวน 50 คน

 ภาคพิเศษ 1 สาขาวิชา
1.2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต รับจ านวน 35 คน
เว็บไซต์หลัก   http://admission.eng.src.ku.ac.th/