รับตรง บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 57


ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 
เปิดรับสมัคร 2 สาขาวิชา
- สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
- สาขาวิชากรบัญชี
 
เปิดรับสมัคร 6-31 มกราคม 2557