สทศ เปิดรับสมัครสอบ GAT/PAT ปี 2557 ตั้งแต่ 1-27 ตุลาคม นี้

ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เรื่องการรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) ประจำปีการศึกษา 2557

 
- น้องๆที่สมัครเป็นครั้งแรกให้จำและจดรหัสของตัวเองดีๆนะครับ เพราะส่วนใหญ่จะลืมกันบ่อย
 - สนามสอบกรุงเทพ หลายสนามจะเต็มเร็วนะครับ ดังนั้นสมัครก่อนจองไว้ก่อนก็ดี ถ้าอยากสอบใกล้บ้าน
การสอบ GAT/PAT (General Aptitude Test/Professional and Academic Aptitude Test)
ความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test)
คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกได้ 2 ส่วน คือ
1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50 %
2. ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50 %
 
ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT :Professional and Academic Aptitude Test)
คือ ความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้น ๆ กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆให้ประสบความสำเร็จ มี 7 ประเภท คือ
1. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
7. PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน
PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น
PAT 7.4 ภาษาจีน
PAT 7.5 ภาษาอาหรับ
PAT 7.6 ภาษาบาลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น