รับตรง คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2557 โดยใช้คะแนน GAT/PAT

 
รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT  เปิดรับสมัคร 4 พฤศจิกายน 2556 ถึง 22 มกราคม 2557
 
หลักสูตรและจำนวนรับเข้าศึกษา
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก จำนวนรับ 40 คน
- หลักสูตรสภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต  จำนวน 20 คน
ผู้สมัคร สมัครได้เพียงหนึ่งหลักสูตรเท่านั้น
 
 เปิดรับสมัคร 4 พฤศจิกายน 2556 ถึง 22 มกราคม 2557