รับตรง โครงการเด็กเรียนดีมีที่เรียน ม.พะเยา 57

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพิญประโญชน์ เข้าศุกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ( โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2557  

สมัครนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ตุลาคม 2556