รับตรง โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม ม.ขอนแก่น 2557
UploadImage
โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2557


จำนวนรับเข้าศึกษา 25 คน

คุณสมบัติ
- กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ที่เรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม ร้อยเอ็ด สกลนคร และหนองคาย


- GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
- มีคะแนนสอบจากการสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรงฯ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 7 วิชา คือ 01 ภาษาไทย 02 สังคม 03 ภาษาอังกฤษ
04 คณิตศาสตร์(วิทย์) 06 เคมี 07 ชีววิทยา
 และ 08 ฟิสิกส์


กำหนดการ
รับสมัครวันที่ 1-31 ตุลาคม 2556
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 22 มกราคม 2557
สอบสัมภาษณ์ 29 มกราคม 2557
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 7 กุมภาพันธ์ 2557

ค่าธรรมเนียมการสมัคร ราคา 300.- บาท 

ที่มา : http://reg2.kku.ac.th/eregistration/index.asp