รับตรง 14 โครงการพิเศษ ม.นเรศวร ปี 57 ปิดรับ 31 ตุลาคมนี้

รับตรง 14 โครงการพิเศษ ม.นเรศวร ปี 57 ปิดรับ 31 ตุลาคมนี้

โครงการ : โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ ประเภทโครงการพิเศษ | วันที่เริ่มรับสมัคร 14/10/2013 ถึงวันที่ 31/10/2013
โครงการ : โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการแลพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ประเภทโครงการพิเศษ | วันที่เริ่มรับสมัคร 14/10/2013 ถึงวันที่ 31/10/2013
โครงการ : โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ประเภทโครงการพิเศษ | วันที่เริ่มรับสมัคร 14/10/2013 ถึงวันที่ 31/10/2013
โครงการ : โครงการสำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประเภทโครงการพิเศษ | วันที่เริ่มรับสมัคร 14/10/2013 ถึงวันที่ 31/10/2013
โครงการ : โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา และเชียร์ลีดดิ้ง ประเภทโครงการพิเศษ | วันที่เริ่มรับสมัคร 14/10/2013 ถึงวันที่ 31/10/2013
โครงการ : โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ(ลูกพระฆเนศ)ด้านแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเภทโครงการพิเศษ | วันที่เริ่มรับสมัคร 14/10/2013 ถึงวันที่ 31/10/2013
โครงการ : โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเภทโครงการพิเศษ | วันที่เริ่มรับสมัคร 14/10/2013 ถึงวันที่ 31/10/2013
โครงการ : โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ประเภทโครงการพิเศษ | วันที่เริ่มรับสมัคร 14/10/2013 ถึงวันที่ 31/10/2013
โครงการ : โครงการผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ประเภทโครงการพิเศษ | วันที่เริ่มรับสมัคร 14/10/2013 ถึงวันที่ 31/10/2013
โครงการ : โครงการผู้มีความสามารถทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ ประเภทโครงการพิเศษ | วันที่เริ่มรับสมัคร 14/10/2013 ถึงวันที่ 31/10/2013
โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (แพทย์แนวใหม่) ประเภทโครงการพิเศษ | วันที่เริ่มรับสมัคร 14/10/2013 ถึงวันที่ 31/10/2013
โครงการ : โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์(เด็กดีมีที่เรียน) ประเภทโครงการพิเศษ | วันที่เริ่มรับสมัคร 14/10/2013 ถึงวันที่ 31/10/2013
โครงการ : ระบบรับตรง(โควตาพิเศษ) ประเภทโควตาพิเศษ | วันที่เริ่มรับสมัคร 14/10/2013 ถึงวันที่ 31/10/2013
โครงการ : โควตาพิเศษ(โครงการผลิตครูคุณภาพ) ประเภทโครงการพิเศษ | วันที่เริ่มรับสมัคร 14/10/2013 ถึงวันที่ 31/10/2014
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.admission.nu.ac.th/Pub_CheckRegister_RP.aspx