รับตรง BMIR รัฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์ ปี 2557

BMIR : Combined Bachelor and Master of Political Science in Politics and International
Relations (English Program) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557
Application Calendar for Academic Year 2014 (BMIR 6)
Application form available
- For applicants residing in Thailand 
- For applicants residing outside Thailand 
1 Oct. 2013
Application submission in person1 Oct. - 15 Dec. 2013
Application submission by mail1 Oct. - 29 Nov. 2013
Announcement of eligible applicants for written exam25 Dec. 2013
Written examination19 Jan. 2014
Result announcement25 Feb. 2014
Interview examination23 Mar. 2014
Acceptance results7 Apr. 2014
Successful applicants confirm their places (via e-mail)8-11 Apr. 2014
Announcement of eligible students28 Apr. 2014
Term commencesAug 2014
 คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษาชั้นสูงหรือ ประกาศนียบัตร หรือเทียบเท่า
2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5) หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.80
หรือ       - มีผลสอบ GED  อย่างต่ำเท่ากับ 2,800คะแนน      
หรือ        - มีผลสอบ IGCSE อย่างต่ำเท่ากับ  C  จำนวน 5 วิชาขึ้นไป
3. มีผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

-          TOEFL    :    มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนนจาก PBT    หรือ 60 คะแนนจาก IBT
                               หรือ 170 คะแนนจาก CBT
-          IELTS     :    มีคะแนนรวมเฉลี่ยอย่างน้อย 5.5 คะแนน
-          TU-GET  :    มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน
-          CU-TEP  :    มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน
-          SAT        :     มีคะแนนอย่างน้อย 50% ในภาค Writing และ Critical Reading