รับตรง 5 โครงการ คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2557

เปิดรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร  7-18 ตุลาคม รวมทั้งสิ้น 70 คน แบ่งออกเป็น 5 โครงการโครงการ สืบสานครูภาษาไทย
โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่
โครงการ สร้างเสริมศักยภาพครูสังคมศึกษา
โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ
โครงการ สานฝันครูปฐมวัย