รับตรง 6 คณะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2557

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง ( คณะดำเนินการจัดสอบ) ประจำปีการศึกษา 2557
 เปิดรับสมัคร 9 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม 2556
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(บางสาขาวิชา) คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยนวัตกรรมฯจะแจ้งประกาศและกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ประมาณปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2556

หน้าเว็บไซต์หลัก   http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/infoPage.php