ระเบียบการับตรง มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 2557

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  
รอบการรับสมัครเข้าศึกษา 
1. โครงการรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (21 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
2. โครงการรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (14 จังหวัดภาคใต้) 
3. โครงการรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (17 จังหวัดภาคเหนือ) 
4. โครงการพิเศษ 
- โครงการ “เด็กดีมีที่เรียน” 
- โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “ร่มโพธิ์ทอง” 
- โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “เยาวชนอาสาพัฒนาสังคม” เพื่อเข้าศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม 
- โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “ทุนภาษาจีน” เพื่อเข้าศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 
- โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “ปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน” เพื่อเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
- โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “ทุนอาจารย์พยาบาลศาสตร์” เพื่อเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
- โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “ทุนอาจารย์เภสัชศาสตร์” เพื่อเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
5. รอบก่อน Admission ครั้งที่ 1 เฉพาะคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
6. รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2 
- โครงการส่งเสริมเทคนิคการแพทย์ 
- โครงการเภสัชชุมชน (ทายาทร้านยา) 
7. รอบก่อน Admission ครั้งที่ 3 เฉพาะคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
8. รอบ Admission กลาง 
9. รอบหลัง Admission 
หมายเหตุ : รอบการรับสมัคร ข้อ 1 – 3 จะต้องสมัครตรงที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 
 
สมัครเรียนได้ที่ http://admission.hcu.ac.th. 
 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป (เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป)
เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สํานักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารอํานวยการ  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : แผนกรับนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล