รับตรง สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 2557

รายละเอียดการรับสมัครระบบรับตรง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

----------------------------------------------

จำนวนที่รับสมัคร
จำนวน 5 คน (สำรอง 3 คน)

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
• เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
• เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม
   5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
• เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
• ต้องไม่มีความผิดปกติต่าง ๆ ทางร่างกาย เช่น ตาบอด ตาบอดสี หูหนวก มีความพิการของมือ แขน หรือขา เป็นต้น
  ที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ
• หลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือก

 องค์ประกอบรหัสค่าร้อยละ 
  1. GPAX 10 
  2. GAT8515 
  3. PAT   
      PAT 2725 
      PAT 67610 
  4. สอบปฏิบัติวิชาวาดเส้น (Drawing) 20 
  5. สอบปฏิบัติวิชาออกแบบกราฟิก 20 
  6. สอบวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20 

หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก หรือถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา ถึงแม้ว่าได้รับการส่งรายชื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แล้วก็ตาม

หลักฐานประกอบการสมัคร
• ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
• เอกสารสำคัญทางการศึกษา
          - สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา : สำเนาใบแสดงผลการศึกษา และสำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา
          - สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา : สำเนาใบแสดงผลการศึกษา และสำเนาใบรับรองการเป็นนักเรียน
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
• ค่าสมัครสอบคนละ 300 บาท
*** ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ***

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
วิชาวาดเส้น ให้ใช้ดินสอดำ 6B และยางลบ
วิชาออกแบบกราฟิก ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมวัสดุดังนี้ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ สีหมึก สีโปสเตอร์ สีน้ำ สีแท่ง
สีเมจิก สีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างตามความถนัด และเทคนิคสีตามความเหมาะสม (ห้ามใช้สีสเปรย์ และพู่กันลม Air Brush หรืออุปกรณ์สร้างคอมพิวเตอร์)
วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ใช้ดินสอดำ 2B

วิธีการสมัคร
สมัครและยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สำนักงานโรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (โรงพยาบาลศิริราช) อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 14