รับตรง วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล รอบที่ 1 ปี 2557

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 1)  

รอบที่ ๑ สามารถสมัครได้ตั้งแต่ 

วันที่ ๑๖ กันยายน - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

รอบที่ ๒ สามารถสมัครได้ตั้งแต่

วันที่ ๖ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ:
       กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญห้าประโยค
หลักฐานประกอบการสมัครสอบ:
       ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้ในประกาศ รวมทั้งหลักฐานประกอบการสมัครสอบครบถ้วน ดังต่อไปนี้
      ๑.กรอกรายละเอียดข้อมูลการสมัครสอบให้ครบถ้วน [สมัครสอบ]
      ๒.หลักฐานของผู้สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ) ส่งมาที่ งานการศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
            -สำเนาหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ
            -สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ไม่ต่ำกว่า ๔ ภาคการศึกษา (กรณีกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)
            -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
            -สำเนาหนังสือสุทธิ (สำหรับพระภิกษุ - สามเณร)


ชื่อหลักสูตร: 
      ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา
ชื่อปริญญา: 
      ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา) หรือ ศศ.บ. (ศาสนศึกษา) Bachelor of Arts (Religious Studies) หรือ B.A. (Religious Studies)
วัตถุประสงค์:
      เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ สามารถรับผิดชอบตนเองและสังคม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสาขาวิชาศาสนศึกษา และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถคิดวิเคราะห์ และบูรณาการความรู้ด้านศาสนศึกษากับวิทยาการต่างๆ ร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคม มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความเชื่อและความคิดที่แตกต่างกันได้ มีความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร มีความสามารถพัฒนาตนเองในด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ ตลอดจนสามารถพัฒนาความรู้และการทำงาน โดยมีคุณธรรมและจริยธรรมประจำใจ
      คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข
ระยะเวลาเรียน:
      ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร อย่างต่ำ ๔ ปีการศึกษา และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา
จำนวนหน่วยกิจ:
      รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต
การรับสมัครนักศึกษาและการสอบคัดเลือก:
      วิทยาลัยศาสนศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปลาย หรือได้รับประกาศนัยบัตรการสอบเปรียญธรรมประโยค ๕ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการสอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือมหาวิทยาลัยมหิดล หรือกระบวนการสอบตรงของวิทยาลัยฯ
การลงทะเบียนเรียน:
      นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และต้องเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอคือ ไม่ต่ำกว่า ๘๐% ของเวลาเรียนทั้งหมดเพื่อจะได้มีสิทธิ์สอบปลายภาคในวิชานั้นๆตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล
การวัดและประเมินผลการเรียน:
       การวัดและประเมินผลการเรียนเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา:
      -ครูสอนศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
      -เจ้าหน้าที่วิชาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรม
      -รับราชการในกระทรวงวัฒนธรรม
      -รับราชการในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
      -รับราชการในกรมการศาสนา
      -รับราชการในกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
      -พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
      -พนักงานของบริษัทเอกชนต่างๆ
      -ประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการนำความรู้ และคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ ฯลฯ