รับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ 2557 10 - 20 กันยายน 2556

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาและชมุชน ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557

   รับสมัครช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 10-20 กันยายน 2556 มีโครงการดังต่อไปนี้
 รหัส 0101-0102 โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เฉพาะคณะแพทยศาสตร์
 รหัส 0401 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 รหัส 1901 โครงการนักเรียนที่สนใจศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสังคม คณะมนุษยศาสตร์์
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 9 /2556 (อัตราค่าบริการทดสอบความรู้และความพร้อมทางการเรียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ในส่วนที่คณะแพทยศาสตร์ดำเนินการ สอบคัดเลือกโดยตรง)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด...

คลิกที่นี่!! เพื่อเริ่มสมัคร