เปิดรับสมัครแล้ว ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท แพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.เชียงใหม่ 2557

ครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทสำหรับผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกประเภทโควตาภาคเหนือ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 แล้วเท่านั้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน - 20 กันยายน พ.ศ. 2556