รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ม.ขอนแก่น 2557

 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการผลิตแพทย์เพื่อเพื่อชาวชนบท  จำนวนทั้งสิ้น 72 คน
 
 เปิดรับสมัคร 1 ถึง 10 ตุลาคม 2556
 
รายละเอียดเพิ่มเติม  http://home.kku.ac.th/admismd/CPIRD_2557.PDF