รับตรง 3 โครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2557UploadImage

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา  2557

จำนวนรับ   2    คน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- มีสัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
- เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง โดยไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา และไม่เป็นโรคความพิการอื่น ๆ รวมไปถึงความพิการทางสมอง ที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคแก่การศึกษาเล่าเรียน โดยมีความเห็นของแพทย์ประกอบ
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

คุณสมบัติเฉพาะ
- มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์แต่ละชั้นปี ไม่น้อยกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ภาคการศึกษาที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ  แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า   2.75  และ
- เคยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ในระดับประเทศ เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์, การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย, การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา  หรือ  โครงการอื่นที่เทียบเท่า  หรือ
- ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ
รับสมัคร ถึง ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  10 มกราคม  2557
สอบสัมภาษณ์  25 มกราคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 7 กุมภาพันธ์ 2557
ยืนยันสิทธิ์ 12 กุมภาพันธ์ 2557 


-----------------------------------------------------------------------

โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จำนวนรับ 15   คน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- มีสัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
- เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง โดยไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา และไม่เป็นโรคหรือความพิการอื่น ๆ รวมถึงความพิการทางสมอง ที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน โดยมีความเห็นของแพทย์ประกอบ
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

คุณสมบัติเฉพาะ
- มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 แต่ละชั้นปี ไม่น้อยกว่า 2.75  หรือ
- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ก่อนปีการศึกษาที่ประกาศรับสมัคร โดยมีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 แต่ละชั้นปีไม่น้อยกว่า 2.75
- รายละเอียดรางวัล/โครงการที่พิจารณา
1.เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับประเทศ  การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) หรือ
2.เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับประเทศ  การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (YSC.CS & YSC.EN)
3.เป็นนักเรียนจากโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิกที่ผ่านเข้าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือ
4.เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการในระดับที่เทียบเท่ากัน กับในข้อ 1-3 ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก โดยสามารถสอบถามข้อมูลการแข่งขันที่เทียบเท่า

กำหนดการ
รับสมัคร ถึง ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  20 กันยายน 2556
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  27 กันยายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  4 ตุลาคม 255
ยืนยันสิทธิ์  11 ตุลาคม 2556

 
-----------------------------------------------------------------------

โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา  2557
 จำนวนรับ 20  คน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- มีสัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
- เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง โดยไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา และไม่เป็นโรคหรือความพิการอื่น ๆ รวมถึงความพิการทางสมอง ที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน โดยมีความเห็นของแพทย์ประกอบ
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

คุณสมบัติเฉพาะ
- มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 แต่ละชั้นปี ไม่น้อยกว่า 2.75  หรือ
- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ก่อนปีการศึกษาที่ประกาศรับสมัคร โดยมีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 แต่ละชั้นปีไม่น้อยกว่า 2.75
- รายละเอียดรางวัล/โครงการที่พิจารณา
1.เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับประเทศ  การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) หรือ
2.เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับประเทศ  การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (YSC.CS & YSC.EN)
3.เป็นนักเรียนจากโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิกที่ผ่านเข้าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือ
4 เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการในระดับที่เทียบเท่ากัน กับในข้อ 1-3 ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก โดยสามารถสอบถามข้อมูลการแข่งขันที่เทียบเท่า

กำหนดการ
รับสมัคร ถึง ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  20 กันยายน 2556
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  27 กันยายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  4 ตุลาคม 255

ยืนยันสิทธิ์  11 ตุลาคม 2556
เอกสารประกอบข่าว :