ปฎิทิน-ระเบียบการเข้าศึกษาระดับป.ตรี มช.ปี 2557ทุกโครงการ


UploadImage

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดข้อมูลการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ในทุกโครงการ
 
 
ประกอบด้วย.....
1
โครงการสอบคัดเลือกนักเรียน
ในเขตพัฒนาภาคเหนือ

เปิดรับสมัคร...วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 ดูรายละเอียด/สมัคร คลิกที่นี่
 • โควตาภาคเหนือ, โครงการเรียนดี (คณะพยาบาลศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์), โครงการทันตแพทย์เพิ่ม 
เปิดรับสมัคร...วันที่ 16 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป
 • โครงการชาวไทยภูเขา

  1. ผู้สมัครโควตาที่มีเชื้อสายชาวไทยภูเขา

  2. ผู้ที่มีเชื้อสายชาวไทยภูเขาที่ไม่ได้สมัครโควตา หรืออยู่นอกพื้นที่โควตา แต่อยู่ในพื้นที่ตามที่กรมการปกครองกำหนด หากประสงค์จะสมัครสอบโครงการชาวไทยภูเขา ให้กรอกข้อมูลใบสมัครผ่าน Website นี้ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป แล้วนำใบสมัครไปยื่นที่อำเภอตามภูมิลำเนาของผู้สมัคร ในวันที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กำหนด

  หมายเหตุ.- ผู้ที่สมัครโควตาไปแล้วต้องสมัครอันดับการเลือกของโครงการชาวไทยภูเขา 1 ใน 2 อันดับของโควตาภาคเหนือ สำหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สมัครโควตาต้องเลือกคณะที่รับนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาเท่านั้น

 เปิดรับสมัคร...วันที่ 10-20 กันยายน 2556
 • โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
 • โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)

  จะต้องเป็นผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกประเภทโควตาภาคเหนือ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 แล้วเท่านั้น

2
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน 
 • ประกอบด้วย....
 • โครงการที่รับสมัครช่วงที่ 1
 • เปิดรับสมัคร...วันที่ 10 - 20 กันยายน 2556
 • โครงการที่รับสมัครช่วงที่ 2
 • เปิดรับสมัคร...วันที่ 20 - 27 มกราคม 2557
 • ดูรายละเอียด/สมัคร คลิกที่นี่

3
โครงการรับตรงของคณะ

 • คณะ/โครงการวันที่รับสมัครติดต่อสอบถามข้อมูล
  คณะพยาบาลศาสตร์
  โครงการผลิตบัณฑิตเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
  2 ก.ย. - 27 ธ.ค. 2556www.nurse.cmu.ac.th
  Tel. 053-945025 ,
  053-949078
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร
  อยู่ระหว่างดำเนินการ www.agro.cmu.ac.th
  Tel. 053-948208,
  053-948303
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล สู่บ้านเกิด
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
  โครงการทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
  20 ม.ค. - 7 ก.พ. 2557www.vet.cmu.ac.th
  Tel. 053-948009
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
   30 ส.ค. - 6 ธ.ค. 2556www.reg.eng.cmu.ac.th
  Tel. 053-944179 ต่อ 118
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  โครงการ นักเรียนที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์
   5 ส.ค. - 6 ก.ย. 2556www.cpe.eng.cmu.ac.th/2013
  Tel. 053-942023
  คณะศึกษาศาสตร์
  โครงการ สืบสานครูภาษาไทย
  ต้นเดือน ตุลาคม  2556www.edu.cmu.ac.th
  Tel. 053-944213-4
  คณะศึกษาศาสตร์
  โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่
  คณะศึกษาศาสตร์
  โครงการ สร้างเสริมศักยภาพครูสังคมศึกษา
  คณะศึกษาศาสตร์
  โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ
  คณะศึกษาศาสตร์
  โครงการ สานฝันครูปฐมวัย
  คณะบริหารธุรกิจ
  โครงการผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำฯ
  อยู่ระหว่างดำเนินการwww.ba.cmu.ac.th
  Tel. 053-942210 ,
  053-944214
  คณะวิจิตรศิลป์
  โครงการรับตรงทั่วประเทศ
   2 ธ.ค. 56 - 14 มี.ค. 57 www.finearts.cmu.ac.th
  Tel. 053-944812
  คณะวิจิตรศิลป์
  โครงการศิลปวัฒนธรรม
  19 ส.ค. - 11 ต.ค. 2556
  คณะวิจิตรศิลป์
  โครงการศิลปะการถ่ายภาพ
  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
  สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1 ส.ค. - 30 ก.ย. 2556www.camt.cmu.ac.th
  Tel. 053-920299 ต่อ 102-108,
  053-942645-6
  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
  สาขาแอนนิเมชัน


4
Admissions
เปิดรับสมัคร...วันที่ 8 - 15 มิถุนายน 2557