ม.หัวเฉียวรับนศ.ใหม่ ภาค 2 พร้อมมอบทุนหลายประเภท


UploadImageมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
 
เปิดรับระหว่างวันที่ 11 กันยายน - 25 ตุลาคม 2556 (วันและเวลาราชการเท่านั้น)

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ
 
1. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
2. คณะศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ/การท่องเที่ยว/ภาษาและวัฒนธรรมไทย/อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว)
3. คณะบริหารธุรกิจ (ทุกสาขาวิชา)
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
5. คณะนิติศาสตร์
6. คณะนิเทศศาสตร์
7. คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน (ทุกสาขา)
 
คัดเลือก : สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว ในวันที่ส่งใบสมัคร
 
สมัคร : กรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
 
ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน : ภายใน 7 วันหลังผ่านสัมภาษณ์

เปิดภาคเรียน : วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556

ทุนการศึกษา
 
1. ทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ
 
    1.1 ทุนส่งเสริมการศึกษา
          เป็นทุนให้เปล่าให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีคุณธรรมเป็นเลิศที่สอบผ่านโครงการพิเศษ ของมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรต่อเนื่อง
 
    1.2 รางวัลกาญจนาภิเษก
          เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานให้
    มหาวิทยาลัยจัดตั้งกองทุนเพื่อมอบเป็นรางวัลให้กับนักศึกษาที่ศึกษาครบทุกรายวิชาในระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรโดยไม่มีการลาพักการศึกษา  มีผลการเรียนเป็นผู้ที่สอบได้แต้มเฉลี่ย สะสมตั้งแต่  3.75  ขึ้นไป มีความประพฤติดีจนเป็นที่ประจักษ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยความตั้งใจ  จริงใจ  และเสียสละอย่างแท้จริง
 
    1.3 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มฉก. "ร่มโพธิ์ทอง"
          เป็นทุนให้เปล่าให้เป็นค่าหน่วยกิต   และค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร มีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา = 3.50 ขึ้นไป 
 
    1.4 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 
           เป็นทุนให้เปล่าให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา มีพื้นฐานภาษาจีนอยู่ในระดับดี คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 
    1.5 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม "เยาวชนอาสาพัฒนาสังคม"
          เป็นทุนให้เปล่าให้เป็นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร เป็นนักกิจกรรมของโรงเรียน มีใจรักใน วิชาชีพสังคมสงเคราะห์
 
2. ทุนการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
    เป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากการบริจาคของบุคคลและมูลนิธิ  หรือหน่วยงานอื่น